ਗੈਸ ਚੁੱਲ੍ਹੇ ਫੇਫੜਿਆਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਲਈ ਖਤਰਾ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ

Risk Small


ਖੋਜ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਗੈਸ ਸਟੋਵ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਸਿਹਤ ਜੋਖਮ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਦੂਜੇ ਦਰਜੇ ਦੇ ਧੂੰਏਂ ਨਾਲ ਤੁਲਨਾਯੋਗ ਹਨ।

ਗੈਸ ਸਟੋਵ ਕਾਰਬਨ ਮੋਨੋਆਕਸਾਈਡ, ਨਾਈਟ੍ਰੋਜਨ ਡਾਇਆਕਸਾਈਡ (NO₂), ਫਾਰਮਾਲਡੀਹਾਈਡ, ਅਤੇ ਬੈਂਜੀਨ ਵਰਗੇ ਹਾਨੀਕਾਰਕ ਰਸਾਇਣਾਂ ਦਾ ਮਿਸ਼ਰਣ ਛੱਡਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਕਿ ਦਮੇ ਅਤੇ ਸਾਹ ਦੀਆਂ ਹੋਰ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਕੈਂਸਰ ਸਮੇਤ ਗੰਭੀਰ ਸਿਹਤ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਥੋੜ੍ਹੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਸੰਪਰਕ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਖੰਘ, ਘਰਘਰਾਹਟ, ਅਤੇ ਅੱਖ, ਨੱਕ ਅਤੇ ਗਲੇ ਵਿੱਚ ਜਲਣ ਵਰਗੇ ਲੱਛਣ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਬੰਦ ਦਾ ਮਤਲਬ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਨਹੀਂ ਹੈ

ਤੁਹਾਡੇ ਸਟੋਵ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਨਾਈਟ੍ਰੋਜਨ ਆਕਸਾਈਡ ਜੋ ਖਾਣਾ ਪਕਾਉਣ ਦੌਰਾਨ ਛੱਡੀ ਗਈ ਸੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਘੰਟਿਆਂ ਤੱਕ ਰਹਿ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਗੈਸ ਸਟੋਵ ਬੰਦ ਹੋਣ ‘ਤੇ ਵੀ ਹਾਨੀਕਾਰਕ ਰਸਾਇਣ ਛੱਡ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਇਹ ਪਦਾਰਥ ਉਹਨਾਂ ਪੱਧਰਾਂ ਤੱਕ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ ਜੋ ਅੰਦਰੂਨੀ ਹਵਾ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਲਈ ਹੈਲਥ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰ ਲਈ ਇੱਕ ਅਣਦੇਖੇ ਪਰ ਸੰਭਾਵੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਨੁਕਸਾਨਦੇਹ ਵਾਤਾਵਰਣ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਨ।

ਤੁਹਾਡੇ ਮੁੱਖ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਗੈਸ ਫਰਨੈਸਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ

ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਕਦੇ ਸੋਚਿਆ ਹੈ ਕਿ ਗੈਸ ਫਰਨੈਸਾਂ ਦੇ ਨਿਕਾਸ ਕਿੱਥੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ? ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਵਾਦਾਰ ਗੈਸ ਫਰਨੈਂਸਾਂ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਵਿਹੜਿਆਂ ਅਤੇ ਆਂਢ-ਗੁਆਂਢ ਵਿੱਚ ਛੱਡਦੀਆਂ ਹਨ, ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਹਵਾ ਦੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਨੂੰ ਵਧਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਦਮੇ, ਦਿਲ ਦੀਆਂ ਨਾੜੀਆਂ ਦੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ, ਅਤੇ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਦੇ ਵਾਧੇ ਵਿੱਚ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ।

ਬਾਹਰੀ ਹਵਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ NO₂ ਸਮੇਤ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦਾ ਮਿਸ਼ਰਣ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਮਕਾਨਾਂ ਅਤੇ ਅਪਾਰਟਮੈਂਟਾਂ ਸਮੇਤ ਇਮਾਰਤਾਂ, ਹਵਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਵਿੱਚ ਪਾਏ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਕੁੱਲ NO₂ ਦਾ ਲਗਭਗ 19% ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਅਤੇ ਇਹ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕੁਦਰਤੀ ਗੈਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਾਰਨ ਹੈ।

ਗੈਸ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਾ ਮੁੜ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰਨ ਦਾ ਸਮਾਂ

ਕਾਰਬਨ ਮੋਨੋਆਕਸਾਈਡ ਦੇ ਜ਼ਹਿਰ ਕਾਰਨ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਹਰ ਸਾਲ ਤਕਰੀਬਨ 300 ਜਾਨਾਂ ਚਲੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਸੈਂਕੜੇ ਹੋਰ ਲੋਕ ਚੱਕਰ ਆਉਣ, ਉਲਝਣ ਅਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਵਰਗੇ ਹੋਰ ਲੱਛਣ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹਨ।

ਇਸ ਜ਼ਹਿਰ ਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਹਿੱਸਾ ਘਰ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਹਰ ਕਿਸਮ ਦੇ ਗੈਸ ਉਪਕਰਨ ਇੱਕ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਜੋਖਮ ਦੇ ਕਾਰਕ ਹਨ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਮਾਮੂਲੀ ਲੀਕ ਲਈ ਵੀ ਥਾਂ ਨੂੰ ਖਾਲੀ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਮਾਂ ਬਰਬਾਦ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਬੇਲੋੜਾ ਤਣਾਅ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। 

ਇਹ ਸਹੀ ਸਮਾਂ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪੁੱਛੀਏ: ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਅਜਿਹੇ ਜੋਖਮਾਂ ਨੂੰ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰਨਾ ਕਿਉਂ ਜਾਰੀ ਰੱਖ ਰਹੇ ਹਾਂ?

ਸਿਹਤਮੰਦ ਹੱਲ

Solution Small


ਹੀਟ ਪੰਪ: ਸਿਹਤਮੰਦ ਹੀਟਿੰਗ ਅਤੇ ਕੂਲਿੰਗ

ਹੀਟ ਪੰਪ ਗੈਸ ਫਰਨੈਸਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਕੁਸ਼ਲ ਵਿਕਲਪ ਹਨ, ਅਤੇ ਇਹ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀਆਂ ਤਪਦੀਆਂ ਗਰਮੀਆਂ ਵਿੱਚ ਏਅਰ ਕੰਡਿਸ਼ਨਰਾਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ।

ਇਹ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਲਾਗਤ-ਕੁਸ਼ਲ ਹਨ, ਪਰ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਆਮ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਗੈਸ ਅਤੇ ਏਅਰ ਕੰਡੀਸ਼ਨਿੰਗ ਚਲਾਉਣ ਨਾਲੋਂ ਸਸਤੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਹੀਟ ਪੰਪ ‘ਤੇ ਬਦਲੀ ਕਰਨਾ ਇੱਕ ਗੇਮ-ਚੇਂਜਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਪੁਰਾਣੇ ਘਰਾਂ ਲਈ।

ਨਾਲ ਹੀ, ਇੱਕ ਅਧਿਐਨ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਠੰਡੇ ਤਾਪਮਾਨ ਵਿੱਚ ਗੈਸ ਭੱਠੀਆਂ ਨਾਲੋਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੁਸ਼ਲ ਹਨ। ਇੱਕ ਅਜਿਹੇ ਘਰ ਦੀ ਕਲਪਨਾ ਕਰੋ ਜੋ ਸਰਦੀਆਂ ਵਿੱਚ ਗਰਮ ਅਤੇ ਗਰਮੀਆਂ ਵਿੱਚ ਠੰਡਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਪੈਸੇ ਦੀ ਬਚਤ ਕਰਦੇ ਅਤੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਨੂੰ ਘਟਾਉਂਦੇ ਹੋਏ।

ਆਪਣੇ ਖਾਣਾ ਪਕਾਉਣ ਦੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਓ

ਆਧੁਨਿਕ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਸਟੋਵ ਸੁਰੱਖਿਅਤ, ਰੱਖ-ਰਖਾਅ ਵਿੱਚ ਆਸਾਨ ਅਤੇ ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਇਕਸਾਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। 

ਇੰਡਕਸ਼ਨ ਕੁਕਿੰਗ, ਜੋ ਕਿ ਯੂਰਪ ਅਤੇ ਜਾਪਾਨ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਹੈ, ਇੱਕ ਵਧੇਰੇ ਕੁਸ਼ਲ ਵਿਕਲਪ ਹੈ। ਇਹ ਤੇਜ਼ ਅਤੇ ਕੁਸ਼ਲ ਹੀਟਿੰਗ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਸਟੋਵਟੌਪ ਨੂੰ ਛੂਹਣ ਤੇ ਠੰਡਾ ਰੱਖਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਉਦੋਂ ਬਿਹਤਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। 

ਥੋੜ੍ਹਾ ਆਸਾਨੀ ਸਾਹ ਲੈਣ ਲਈ ਸੁਝਾਅ

ਇਸ ਸਮੇਂ ਨਵੀਨੀਕਰਨ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ ਹੋ? ਕੁਝ ਤਰੀਕੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਗੈਸ ਉਪਕਰਨਾਂ ਤੋਂ ਖਤਰਿਆਂ ਨੂੰ ਘਟਾਇਆ – ਪਰ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ – ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਇੱਕ ਪੋਰਟੇਬਲ ਇੰਡਕਸ਼ਨ ਕੁੱਕਟੌਪ ਇੱਕ ਕਿਫਾਇਤੀ, ਪਹੁੰਚਯੋਗ ਵਿਕਲਪ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਬਰਨਰ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਰਸੋਈ ਦੀਆਂ ਖਿੜਕੀਆਂ ਖੋਲ੍ਹਣ ਨਾਲ ਸਿਹਤ ਦੇ ਖਤਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਹੱਦ ਤੱਕ ਘੱਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਅੰਤ ਵਿੱਚ, ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਓ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੰਮ ਕਰਦੇ CO ਅਤੇ NO₂ ਅਲਾਰਮ ਹਨ, ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਗੈਸ ਉਪਕਰਨਾਂ ਦੀ ਨਿਯਮਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।

ਤੁਹਾਡੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਵਿੱਚ

Canada Small

ਅਟਲਾਂਟਿਕ: ਨੋਵਾ ਸਕੋਸ਼ੀਆ, PEI, ਨਿਊ ਬਰੰਸਵਿਕ, ਨਿਊਫਾਊਂਡਲੈਂਡ ਅਤੇ ਲੈਬਰਾਡੋਰ

ਐਟਲਾਂਟਿਕ ਪ੍ਰਾਂਤ ਹੀਟ ਪੰਪ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਨੂੰ ਅਪਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਹਨ। ਨੋਵਾ ਸਕੋਸ਼ੀਆ ਵਿੱਚ 20% ਤੋਂ ਵੱਧ ਘਰ ਇਸ ਕੁਸ਼ਲ ਵਿਕਲਪ ਦੇ ਲਾਭ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਖੇਤਰ ਬਰਾਬਰੀ ‘ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਸਿਹਤਮੰਦ ਅਤੇ ਵਧੇਰੇ ਕੁਸ਼ਲ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੋਵਾ ਸਕੋਸ਼ੀਆ (ਦੋ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ), ਨਿਊ ਬਰੰਸਵਿਕ, PEI (ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਾਇਦ ਮੁਫਤ ਹੀਟ ਪੰਪ ਲਈ ਵੀ ਯੋਗ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹੋ) ਅਤੇ ਨਿਊਫਾਊਂਡਲੈਂਡ ਅਤੇ ਲੈਬਰਾਡੋਰ ਵਿੱਚ ਮਿਲ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਓਨਟੈਰੀਓ

ਓਨਟਾਰੀਓ ਭਰ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹਿਰ ਘਰਾਂ ਦੇ ਨਵੀਨੀਕਰਨ ਲਈ ਗ੍ਰਾਂਟਾਂ ਅਤੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਹੀਟ ਪੰਪ ਅਤੇ ਊਰਜਾ ਕੁਸ਼ਲਤਾ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ।

ਇਹਨਾਂ ਥਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹਨ:

ਕਿਊਬੇਕ

ਕਿਊਬੇਕ ਹੀਟ ਪੰਪਾਂ ਜਾਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਕੁਕਿੰਗ ਦੀ ਚੋਣ ਨੂੰ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਨ ਦੋਵਾਂ ਲਈ ਲਾਹੇਵੰਦ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਸੂਬਾ ਹੀਟ ਪੰਪ ਦੀ ਇਨਸਟਾਲੇਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਹੋਰ ਉਪਕਰਣਾਂ ਨੂੰ ਅੱਪਗ੍ਰੇਡ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਪ੍ਰੈਰੀਜ਼: ਮੈਨੀਟੋਬਾ, ਸਸਕੈਚਵਨ ਅਤੇ ਅਲਬਰਟਾ

ਪ੍ਰੈਰੀਜ਼ ਵਿੱਚ ਸਿਹਤਮੰਦ ਉਪਕਰਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੇ ਕਈ ਤਰੀਕੇ ਹਨ। ਕੈਲਗਰੀ, ਸਸਕੈਟੂਨ, ਰੇਜੀਨਾ ਵਿੱਚ ਮਿਉਂਸਪਲ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹਨ, ਨਾਲ ਹੀ ਮੈਨੀਟੋਬਾ ਦੇ ਸੂਬਾਈ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਹਨ।

ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਕੋਲੰਬੀਆ

ਬੀਸੀ ਨੇ ਹੀਟ ਪੰਪਾਂ ‘ਤੇ ਤਬਦੀਲ ਹੋਣ ਸਮੇਤ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਅੱਪਗ੍ਰੇਡਾਂ ਲਈ ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਹੋਰ ਵੇਰਵਿਆਂ ਲਈ ਆਪਣੇ ਸ਼ਹਿਰ ਤੋਂ ਪਤਾ ਕਰਨਾ ਨਾ ਭੁੱਲੋ।

ਉੱਤਰ – ਨੂਨਾਵਟ, ਨੋਰਥਵੈਸਟ ਟੈਰੀਟਰੀਜ਼ ਅਤੇ ਯੂਕੋਨ

ਯੂਕੋਨ, ਨੋਰਥਵੈਸਟ ਟੈਰੀਟਰੀਜ਼ ਅਤੇ ਨੂਨਾਵਟ ਦੇ ਨਿਵਾਸੀ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਦੀ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਊਰਜਾ ਕੁਸ਼ਲਤਾ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਨ ਲਈ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਤੋਂ ਲਾਭ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਕੈਨੇਡਾ ਭਰ ਵਿੱਚ

ਤੁਸੀਂ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਹੋ, ਉੱਥੇ ਸੰਘੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹਨ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੈਸ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਪਾਉਣ ਅਤੇ ਇੱਕ ਸਿਹਤਮੰਦ ਘਰ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹਨ।

ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ: